Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Sekretariat

Wielka Poznańska 89

64-610 Rogoźno

Pon - PT: 7:00 - 15:00

Zapraszamy do współpracy

“Nie sztuką jest być lepszym od innych,
Sztuką jest być lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”

COVID 19

Regulamin Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie dla ograniczenia zakażenia uczestników oraz kadry podczas turnusu w trakcie trwania epidemii COVID 19

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika turnusu w indywidualne osłony nosa i ust.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z turnusu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
 3. U każdego uczestnika 3 razy dziennie, w określonych godzinach będzie dokonywany pomiar temperatury przez opiekuna grupy.
 4. Uczestnicy turnusu są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w pisemnym oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny obowiązujących podczas trwania turnusu.
 6. Podczas pobytu poza terenem placówki uczestnicy turnusu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych uniemożliwiających utrzymanie dystansu społecznego.
 7. Uczestnik zostanie zapoznany z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym zdejmowanie maseczki i rękawiczek zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN.
 8. Osoba prowadząca pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami oraz opiekunami zobowiązana jest do przedstawienia regulaminów RCPU.
 9. Personel prowadzący zajęcia adekwatnie do sytuacji stosuje środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 10. Przed rozpoczęciem zajęć niezbędne jest umycie rąk mydłem ( przynajmniej 30 sekund) i dezynfekowanie ich płynem dezynfekującym.
 11. Uczestnicy zajęć przed wejściem do sali zobowiązani są do założenia maseczki.
 12. Uczestnik, który opuszcza salę w trakcie zajęć zobowiązany jest do umycia rąk i ich zdezynfekowania przed ponownym wejściem do sali.
 13. Minimalna przestrzeń przeznaczona do przeprowadzenia zajęć wynosi 4 metry powierzchni na osobę.
 14. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia w celu zachowania bezpieczeństwa.
 15. Przed rozpoczęciem zajęć grupa czeka przed salą z zachowaniem dystansu społecznego między uczestnikami. Do sal wchodzimy pojedynczo. Po zakończeniu zajęć wychodzimy również pojedynczo.

       W przypadku zajęć sportowych uczestnicy czekają wraz z opiekunem na boisku lub przy braku sprzyjających warunków atmosferycznych w wcześniej wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia miejscu z zachowaniem dystansu społecznego.

 1. Uczestnicy zajmują miejsca siedzące wyznaczone przez kadrę prowadzącą zajęcia, zachowując dwumetrowy dystans społeczny oraz podczas zajęć wykorzystujących bazę zewnętrzną.
 2. Pomieszczenia zajęciowe muszą być cyklicznie wietrzone – w przerwach między zajęciami, a nawet w trakcie zajęć zaleca się uchylenie okien.
 3. Pomoce dydaktyczne podaje prowadzący zajęcia z uwzględnieniem zasad higieny.
 4. Zwrot materiałów dydaktycznych używanych w trakcie zajęć w miejsce wyznaczone przez osobę prowadzącą zajęcia.
 5. Prowadzący zajęcia sportowe każdorazowo dezynfekuje sprzęt zaplanowany do użycia bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć.
 6. Wychowawca grupy pobierający sprzęt sportowy na czas pobytu w RCPU zobowiązany jest do jego bieżącego dezynfekowania.
 7. Zaleca się pamiętać o ograniczaniu kontaktu dłoń – twarz (dotykanie nosa, ust, oczu) i do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekowaniem ich środkiem do dezynfekcji.